Reklamační řádNázev firmy provozující eshop Maximobil.cz : Josef KVAPIL a.s.
Se sídlem : Kubánské nám. 1391/11, 100 00 Praha 10 Vršovice
Korespondenční adresa : Přerovská 54a, 779 00 Olomouc
DIČ : CZ26821249
IČO : 26821249

dále jen "prodávající"

Reklamační řád se sestává z následujících ustanovení

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále jen "reklamace") u prodaného zařízení a provedených služeb v občanskoprávních vztazích dle občanského zákoníku.

Pokud jde o reklamaci prodaného zboží, vztahuje se tento reklamační řád na prodej zařízení v provozovnách prodávajícího a na prodej zařízení na objednávku (dále jen "zásilkový prodej"), kde jako prodávající vystupuje tato obchodní společnost.

Pokud jde o reklamaci služeb, vztahuje se tento reklamační řád na služby provedené pracovníky prodávajícího nebo jím autorizovanými osobami.

Reklamační řád je nedílnou součástí smlouvy o koupi zboží mezi prodávajícím a kupujícím.

Reklamační řád platí pro všechna prodejní místa prodávajícího.

Doklady o prodeji zařízení

Při zásilkovém prodeji kupující obdrží k prodávanému zařízení tyto doklady: faktura, dodací list s uvedenými výrobními čísly zařízení a záruční list.

Podmínky nakládání se zařízením

Prodávané produkty jsou určeny pro provoz při napájecí síti odpovídající technické normě, v prostředí bez výkyvů teplot a vlhkosti. Produkty je třeba řádně udržovat a provozně zatěžovat jen podle předpisů výrobce. Se zařízeními je nutné nakládat v souladu s návodem k jejich obsluze, dodržovat podmínky provozu a údržby zboží a používat spotřební materiál a originální příslušenství, které jsou výslovně určeny pro dané zařízení. Jakékoli zásahy do zařízení mohou být provedeny pouze autorizovanými servisními středisky prodávajícího. V opačném případě záruka zaniká. V případě paměťových médií je nutné, aby kupující v rámci jeho obecné povinnosti prevence škod zajišťoval přiměřenou a obvyklou ochranu dat. Prodávající nepřejímá odpovědnost za data na těchto médiích uložená. Pokud bude zákazník žádat, aby prodávající nainstaloval do daného zařízení přídavné zařízení nebo díly, které nejsou předmětem dodávky prodávajícího, může být přání zákazníka vyhověno, prodávající však nenese žádnou odpovědnost za změnu povahy zařízení, která tímto bude způsobena, ani za závady či škody tímto vzniklé, pokud prodávající neschválí jejich slučitelnost s daným zařízením.

2. OBSAH ZÁRUKY

Záruka

Prodávající odpovídá za vady, které má zařízení při jeho převzetí kupujícím a za vady, které se vyskytnou na zařízení po jeho převzetí kupujícím v záruční době. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jednotlivá zařízení specifikovaná v příslušném dodacím listu, v němž jsou uvedena výrobní čísla dodaného zařízení. Zařízením není software, k softwaru prodávající pouze převádí uživatelská práva (viz níže).

Délka záruční doby

Délka záruční doby může být pro jednotlivé díly zařízení stanovena rozdílně a je uvedena na dokladech o prodeji zařízení. Pokud délka záruční doby není uvedena na dokladech o prodeji zařízení nebo dodacím listu, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zařízení kupujícím.

U zboží ve výprodeji může být doba záruky snížena až na 6 měsíců s tím, že tato skutečnost bude uvedena u nabízeného zboží a v záručním listě nebo dodacím listě.

Práva ze záruky

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující při dodržení níže uvedených záručních podmínek právo, aby tato vada, na niž se záruka vztahuje a která se během záruční doby na zařízení vyskytne, byla bezplatně, řádně a včas opravena. Oprava vadného dílu zařízení může být provedena nahrazením tohoto dílu stejným dílem a nebude-li mít výrobce či prodávající takový díl k dispozici, pak dílem s obdobnými nebo lepšími parametry tak, aby byla obnovena funkčnost opravovaného zařízení. Nebude-li oprava zařízení možná či ekonomická, bude vadné zařízení vyměněno za zařízení stejného druhu a stejných nebo lepších parametrů.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zařízení mohlo být řádně užíváno jako zařízení bez vady, má kupující právo na výměnu zařízení za zařízení stejných parametrů (nebude-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické, pak zařízení parametrů lepších).

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a zákazník nepožaduje výměnu produktu, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zařízení provedené pracovníky prodávajícího nebo jím autorizovanými osobami (vady materiálu a vady práce).

Prodávající je povinen plnit své závazky vyplývající ze záruky pouze tehdy, pokud kupující není v prodlení s úhradou kupní ceny zařízení.

Záruka se nevztahuje na závady zařízení vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, provozem za neobvyklých podmínek, fyzickým poškozením, na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň, voda apod.) a poškozením elektrostatickým výbojem.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé uživatelem neodbornou instalací softwaru nebo přídavných zařízení. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé běžným užíváním zařízení.

Záruka platí pouze pro kupujícího uvedeného v dokladech o prodeji zboží, není možno ji postoupit třetí osobě.

Do záruční doby se nezapočítává doba ode dne uplatnění oprávněné reklamace až do dne, kdy byl kupující povinen podle reklamačního protokolu po skončení opravy zařízení převzít.

3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Obecná ustanovení dle občanského zákonu

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku, kterými jsou zejména smlouvy na dodávku počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele, smlouvy na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a další smlouvy vyjmenované zákonem. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli doručeno do skončení lhůty pro odstoupení a dodavateli musí být řádně vráceno kompletní zboží (plnění) v původním stavu se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku za zboží zaplacenou. Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Podmínky pro odstoupení od smlouvy

Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky:

Zákazník kontaktuje prodávajícího s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy. Uvede informace o číslu objednávky nebo faktury, data nákupu a čísla účtu nebo adresy pro vrácení peněz. Zákazník zboží zašle zpět na adresu uvedenou na prodejních dokladech a to za následujících podmínek:
 • zboží musí byt v původním nepoškozeném obalu
 • zboží nesmí být použité
 • zboží musí být nepoškozené
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)
 • musí být přiložen daňový doklad

Zákazník zboží posílá doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu na cestě (doporučeně neznamená na dobírku). Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Takováto zásilka nebude převzata.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající peníze za zboží zašle složenkou nebo převodem na účet zákazníka a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, bude zákazník kontaktován prodávajícím za účelem dohodnutí podmínek odstoupení od smlouvy . Nedojde-li k vzájemně přijatelné dohodě se zákazníkem, nebude požadavek na odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptován a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4. Místo a způsob uplatnění reklamace


Reklamační místo

V případě poruchy nebo výskytu vady zboží v záruční době je místem pro uplatnění reklamace servisní středisko stanovené výrobcem. Informace o servisních partnerech jsou uvedeny na záručním listě, případně je přiložen k návodu k obsluze. Informace o servisních partnerech jsou k dispozici na kterémkoliv prodejním místě prodávajícího nebo na www.maximobil.cz .

Pokud záruční list není součástí výrobku, nebo informace o servisním partnerovi nejsou aktuální, může zákazník vyhledat informace o nebližším záručním místo dle svého bydliště a značky výrobku na internetové adrese http://www.najdiservis.cz/

V případě, že v žádném z výše uvedených seznamů nejsou informace o servisním partnerovi, může zákazník uplatnit reklamaci v provozovně prodávajícího:

Maximobil.cz, Josef KVAPIL a.s., Přerovská 54a, 77900 Olomouc

Při uplatňování záruky v provozovně dodavatele je zákazník povinen se řídit pokyny v kapitole : Způsob uplatnění reklamace

Pokud je součástí zboží originální záruční list výrobce / distributora zboží specifikující reklamační podmínky a servisní partnery, probíhá reklamace zboží dle pravidel výrobce / distributora. Kupující se zavazuje jeho podmínky respektovat.

ZPŮSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Při uplatnění reklamace je nutno předložit doklady o prodeji. Dále je nutno předložit reklamované zařízení, které je kompletní s neporušenými pečetícími nálepkami - včetně dokumentace. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je kupující povinen předložit protokol o záruční opravě. Kupující je povinen uvést o jakou vadu jde a jak se vada projevuje.

5. ZÁNIK ZÁRUKY

Záruka zaniká porušením podmínek pro provoz zařízení nebo jeho běžnou údržbu, používáním zařízení v rozporu s dokumentací (zejména návodem k obsluze) přiloženou k zařízení při jeho prodeji nebo všeobecnými zásadami, nedodržením technických podmínek pro provoz zařízení, zásahem do zařízení jiným subjektem, než autorizovaným servisním střediskem společnosti prodávajícího. Záruka dále zaniká porušením záručních plomb (nálepek) nebo provedením změny na dodaném zařízení, záruka dále zaniká neoprávněným zásahem do dokladů o prodeji zařízení. Práva z odpovědnosti za vady zboží zaniknou, nebyla-li uplatněna ve stanovené záruční době, nebo nebyly-li dodrženy podmínky stanovené tímto reklamačním řádem.

6. Software (programové vybavení)

Je-li předmětem plnění software, záruka prodávajícího se vztahuje výhradně na vadu spočívající v nemožnosti přenosu dat z média do koncového zařízení způsobenou vadou materiálu (tj. fyzickou nemožností čitelnosti média). Okamžikem odstranění ochranných prvků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným licenčním uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání nositele autorských práv, resp. výrobce software. Tento předmět plnění nelze vrátit prodávajícímu. Prodávající neodpovídá za správnou funkci softwarových produktů ani tzv. DEMO produktů. Obsah záruky poskytované nositelem autorských práv se řídí licenčním ujednáním k software, které je součástí softwarového produktu. Záruka se nevztahuje na případy nefunkčnosti původního výrobcem nebo prodávajícím instalovaného softwarového produktu, způsobené zásahem jiné osoby, resp. jí způsobenými změnami nastavení. Změnou nastavení se rozumí jakákoliv změna systémových nastavení výrobcem či dodavatelem instalovaných softwarových produktů, instalace jiného nebo dodatečného softwarového produktu, případně instalace ovladačů provedené kupujícím nebo třetí stranou.

7. Neoprávněná reklamace

Záruka poskytovaná v záruční době se nevztahuje na vady zboží vzniklé:
 • použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 • počítačovými viry
 • používáním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám uvedeným v návodu k použití daného zboží
 • nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami
 • neodbornou instalací, neodborným obsluhováním či zanedbanou péčí o zboží
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN


8. Závěrečná ustanovení

Pokud z kupní smlouvy nebo ze záručního listu vyplývá jiný způsob uplatnění reklamace nebo jiný obsah záruky, má tato odchylná úprava přednost před ustanovením tohoto reklamačního řádu.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení, tj. 1.6.2021, a je k dispozici na provozovnách a v sídle prodávajícího.

Tento reklamační řád ruší všechny předchozí ustanovení o vyřizování spotřebitelských reklamací a záruce s platností od 1.6.2021

Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
 
 

 

 
 
Parametrické vyhledávání
 
 
 
 

 

 

Porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Cena    

 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 


 

 

 
    Kód Název produktu Cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


Košík
0 položek
0

 

 

  
 
 
 
Přihlášení
 

K provozování našeho webu www.maximobil.cz využíváme takzvané cookies. Cookies jsou soubory sloužící k přizpůsobení obsahu webu, k měření jeho funkčnosti a obecně k zajištění vaší maximální spokojenosti. Používáním tohoto webu souhlasíte se způsobem, jakým s cookies nakládáme.